Skip to content Skip to footer

1. Adam, Set, Enosz,
2. Kenan, Mahalaleel, Jered,
3. Henoch, Metuszelach, Lamek,
4. Noe, Sem, Cham i Jafet.
5. Synowie Jafeta: Gomer, Magog, Madaj, Jawan, Tubal, Meszek i Tiras.
6. Synowie Gomera: Aszkanaz, Rifat i Togarma.
7. Synowie Jawana: Elisza i Tarszisz, Kittim i Dodanim.
8. Synowie Chama: Kusz, Misraim, Put i Kanaan.
9. Synowie Kusza: Seba, Chawila, Sabta, Rama i Sabteka. Synowie Ramy: Saba i Dedan.
10. Kusz [jeszcze] był ojcem Nimroda, który był pierwszym mocarzem na ziemi.
11. Misraim był ojcem Ludytów, Anamitów, Lehabitów, Naftuchitów,
12. Patrusytów, Kasluchitów i Kaftorytów, z których wyszli Filistyni.
13. Kanaan zaś był ojcem Sydona, swego pierworodnego, potem Cheta,
14. oraz Jebusyty, Amoryty, Girgaszyty,
15. Chiwwity, Arkity, Synity,
16. Arwadyty, Semaryty i Chamatyty.
17. Synowie Sema: Elam, Aszszur, Arpachszad, Lud i Aram. [Synowie Arama]: Us, Chul, Geter i Meszek.
18. Arpachszad był ojcem Szelacha, a Szelach – Ebera.
19. Eberowi urodzili się dwaj synowie: imię jednego Peleg, gdyż za jego dni ziemia została podzielona, a imię brata jego – Joktan.
20. Joktan był ojcem Almodada, Szelefa, Chasarmaweta, Jeracha,
21. Hadorama, Uzala, Dikli,
22. Ebala, Abimaela, Saby,
23. Ofira, Chawili i Jobaba. Wszyscy ci byli synami Joktana.
24. Sem, Arpachszad, Szelach,
25. Eber, Peleg, Reu,
26. Serug, Nachor, Terach,
27. Abram, to jest Abraham.
28. Synowie Abrahama: Izaak i Izmael.
29. Oto ich rodowód: pierworodny Izmaela Nebajot, potem Kedar, Adbeel, Mibsam,
30. Miszma, Duma, Massa, Chadad, Tema,
31. Jetur, Nafisz i Kedma. Ci byli synami Izmaela.
32. Synowie Ketury, drugorzędnej żony Abrahama: porodziła ona Zimrana, Jokszana, Medana, Midiana, Jiszbaka i Szuacha. Synowie Jokszana: Saba i Dedan.
33. Synowie Midiana: Efa, Efer, Henoch, Abida i Eldaa. Wszyscy ci byli synami Ketury.
34. Abraham był ojcem Izaaka. Synowie Izaaka: Ezaw i Izrael.
35. Synowie Ezawa: Elifaz, Reuel, Jeusz, Jalam i Korach.
36. Synowie Elifaza: Teman, Omar, Sefi, Gatam, Kenaz, Timna i Amalek.
37. Synowie Reuela: Nachat, Zerach, Szamma i Mizza.
38. Synowie Seira: Lotan, Szobal, Sibeon, Ana, Diszon, Eser i Diszan.
39. Synowie Lotana: Chori i Homam. Siostra Lotana: Timna.
40. Synowie Szobala: Alian, Manachat, Ebal, Szefi i Onam. Synowie Sibeona: Aja i Ana.
41. Synowie Any: Diszon. Synowie Diszona: Chamran, Eszban, Jitran i Keran.
42. Synowie Esera: Bilhan, Zaawan i Akan. Synowie Diszana: Us i Aran.
43. Oto królowie, którzy panowali w kraju Edomu, zanim jakikolwiek król panował nad Izraelitami: Bela, syn Beora, a nazwa miasta jego: Dinhaba.
44. I umarł Bela, a królował w jego miejsce Jobab, syn Zeracha z Bosry.
45. Umarł Jobab i królował w jego miejsce Chuszam z kraju Temanitów.
46. Umarł Chuszam i królował w jego miejsce Hadad, syn Bedada, który poraził Madianitów na polach Moabu, a nazwa miasta jego Awit.
47. Umarł Hadad i królował w jego miejsce Samla z Masreki.
48. Umarł Samla i królował w jego miejsce Szaz Rechobot Nadrzecznego.
49. Umarł Szaul i królował w jego miejsce Baal-Chanan, syn Akbora.
50. Umarł Baal-Chanan i królował w jego miejsce Hadad, a nazwa miasta jego Pai, imię zaś jego żony Mehetabel, córki Matredy, córki Mezahaba.
51. Umarł też i Hadad. Naczelnikami szczepów Edomu byli: naczelnik Timna, naczelnik Alia, naczelnik Jetet,
52. naczelnik Oholibama, naczelnik Ela, naczelnik Pinon, naczelnik Kenaz, naczelnik Teman, naczelnik Mibsar,
53. naczelnik Magdiel, naczelnik Iram. Ci byli naczelnikami Edomu.