Skip to content Skip to footer

1. Dawid, stary i syty dni, ustanowił Salomona, swego syna, królem nad Izraelem.
2. I zgromadził wszystkich książąt izraelskich, kapłanów i lewitów.
3. Kiedy policzono lewitów od trzydziestu lat i wyżej, liczba ich według spisu mężczyzn wynosiła trzydzieści osiem tysięcy.
4. Z tych dwadzieścia cztery tysiące spełniało pracę w domu Pańskim; pisarzy i sędziów było sześć tysięcy.
5. Odźwiernych było cztery tysiące, a cztery tysiące wychwalało Pana na instrumentach, które Dawid sprawił w tym celu.
6. Dawid podzielił ich na zmiany według synów Lewiego: Gerszona, Kehata i Merariego.
7. Z Gerszonitów byli: Ladan i Szimei.
8. Synowie Ladana: pierwszy Jechiel, potem Zetam i Joel – trzej.
9. Synowie Szimejego: Szelomit, Chazjel i Haran – trzej. Ci byli naczelnikami rodów Ladana.
10. A synowie Szimejego: Jachat, Ziza, Jeusz i Beria. Ci czterej są synami Szimejego.
11. Jachat był pierwszy, Ziza drugi; Jeusz i Beria nie mieli wielu synów i byli policzeni za jeden ród.
12. Synowie Kehata: Amram, Jishar, Chebron i Uzzjel – czterej.
13. Synowie Amrama: Aaron i Mojżesz. Aaron został odłączony, aby być poświęconym na zawsze – on i jego synowie – do rzeczy najświętszych, aby spalali kadzidło przed Panem, usługiwali Mu i błogosławili w Jego imieniu na wieki.
14. Co do Mojżesza, męża Bożego, jego synowie zostali zaliczeni do pokolenia Lewiego.
15. Synowie Mojżesza: Gerszom i Eliezer.
16. Synowie Gerszoma: pierwszy Szebuel.
17. Synami Eliezera byli: pierwszy Rechabiasz; Eliezer nie miał wprawdzie innych synów, lecz synowie Rechabiasza byli bardzo liczni.
18. Synowie Jishara: pierwszy Szelomit.
19. Synowie Chebrona: pierwszy Jerijasz, drugi Amariasz, trzeci Jachazjel, czwarty Jekameam .
20. Synowie Uzzjela: pierwszy Mika, drugi Jiszszijasz.
21. Synowie Merariego: Machli i Muszi. Synowie Machliego: Eleazar i Kisz.
22. Eleazar umarł nie mając synów, tylko same córki; synowie Kisza, ich bracia wzięli je za żony.
23. Synowie Musziego – trzej: Machli, Eder i Jeremot.
24. Ci byli synami Lewiego, według ich rodów, głowami rodzin, według wykazów liczbowych imion w ich spisach; spełniali prace w służbie domu Pańskiego, od dwudziestego roku życia i wzwyż.
25. Rzekł bowiem Dawid: Pan, Bóg Izraela, dał odpoczynek swemu ludowi i zamieszkał w Jerozolimie na stałe.
26. Lewici już nie będą nosić przybytku ani wszelkich przyborów do jego obsługi.
27. Zatem, według ostatnich zarządzeń Dawida, lewici byli spisywani od dwudziestego roku życia i wzwyż.
28. Ich stanowisko bowiem polegało na tym, że obok potomków Aarona służyli w domu Pańskim, na dziedzińcach, w komnatach, przy oczyszczaniu wszystkiego, co poświęcone, i pełnili służbę w domu Pańskim.
29. Troszczyli się oni zarówno o chleby pokładne, o najczystszą mąkę na ofiarę z pokarmów, o przaśne podpłomyki, jak i o to, co było pieczone na blachach i co było smażone, i o wszystko, co było ważone i mierzone.
30. Mieli stawać co rana, by dziękować i wychwalać Pana, i tak samo wieczorem;
31. aby ofiarować wszystkie całopalenia Panu w szabat, przy nowiu księżyca i w święta, według ilości ustalonej przepisem – ustawicznie wobec Pana.
32. Mieli pieczę nad Namiotem Spotkania, pieczę nad Miejscem Świętym i pieczę nad synami Aarona, ich braćmi, w służbie domu Pańskiego.