Skip to content Skip to footer

1. Synowie Issachara: Tola, Pua, Jaszub i Szimron, czterej.
2. Synowie Toli: Uzzi, Refajasz, Jeriel, Jachmaj, Jibsam i Samuel, naczelnicy rodów Toli, dzielni wojownicy – za czasów Dawida liczba ich wynosiła według ich rodowodów dwadzieścia dwa tysiące sześciuset.
3. Synowie Uzzjego: Izrachiasz, a synowie Izrachiasza: Mikael, Obadiasz, Joel, Jiszszijasz, pięciu, wszyscy naczelnicy rodów.
4. Przy nich były hufce zbrojne do walki, według spisów i według ich rodów liczące trzydzieści sześć tysięcy, mieli bowiem wiele żon i synów.
5. A bracia ich we wszystkich rodach Issachara, dzielni wojownicy, liczyli osiemdziesiąt siedem tysięcy; wszyscy zapisani w rodowodach.
6. [Synowie] Beniamina: Bela, Beker i Jediael, trzej.
7. Synowie Beli: Esbon, Uzzi, Uzzjel, Jerimot i Iri, pięciu, naczelnicy rodów, dzielni wojownicy; według swoich wykazów rodowych liczyli dwadzieścia dwa tysiące trzydziestu czterech.
8. Synowie Bekera: Zemira, Joasz, Eliezer, Elioenaj, Omri, Jeremot, Abiasz, Anatot i Alamet; ci wszyscy są synami Bekera.
9. Według wykazów rodowych dla swego pokolenia, naczelnicy rodów, dzielni wojownicy, liczyli dwadzieścia tysięcy dwustu.
10. Synowie Jediaela: Bilhan, a synowie Bilhana: Jeusz, Beniamin, Ehud, Kenaana, Zetan, Tarszisz i Achiszachar.
11. Wszyscy ci byli synami Jediaela: naczelnicy rodów, dzielni wojownicy, liczyli siedemnaście tysięcy dwustu, gdy wychodzili w szyku na wojnę.
12. Szuppim i Chuppim, synowie Ira, Chuszim, syn Achera.
13. Synowie Neftalego: Jachasjel, Guni, Jeser i Szallum, potomkowie z Bilhy.
14. Synowie Manassesa: Asriel, którego urodziła drugorzędna jego żona, Aramejka. Urodziła ona Makira, ojca Gileada.
15. Makir wziął żony dla Chuppima i Szuppima. Imię jego siostry było Maaka. Imię drugiego syna Selofchad, lecz Selofchad miał tylko córki.
16. Maaka, żona Makira, urodziła syna i dała mu imię Peresz. A bratu jego było na imię Szeresz, którego synami byli Ulam i Rekem.
17. Syn Ulama: Bedan. Ci byli synami Gileada, syna Makira, syna Manassesa.
18. Ich siostra, Hammoleket, urodziła Iszhoda, Abiezera i Machlę.
19. Synami Szemidy byli: Achian, Szekem, Likchi i Aniam.
20. Synowie Efraima: synem jego Szutelach, synem jego Bered, synem jego Tachat, synem jego Eleada, synem jego Tachat,
21. synem jego Zabad, synem jego Szutelach, a także Ezer i Elead. Zabili ich ludzie z Gat, urodzeni w tym kraju, bo tamci zstąpili, aby zabrać ich stada.
22. Efraim, ich ojciec, przez długi czas obchodził żałobę i przychodzili bracia jego, aby go pocieszyć.
23. Potem zbliżył się do żony swej, która poczęła i urodziła syna, i dał mu imię Beria, ponieważ stało się nieszczęście w jego domu.
24. Jego córką była Szeera, która zbudowała Bet-Choron niższe i wyższe oraz Uzzen-Szeera.
25. Synami jego byli Refach i Reszef, synem jego Telach, synem jego Tachan,
26. synem jego Ladan, synem jego Ammihud, synem jego Eliszama,
27. synem jego Nun, synem jego Jozue.
28. Ich posiadłości i ich siedziby były w Betel i miejscowościach przynależnych; w Naaran ku wschodowi, a ku zachodowi w Gezer i miejscowościach przynależnych, w Sychem i miejscowościach przynależnych aż do Ajji i miast przynależnych.
29. W rękach synów Manassesa były: Bet-Szean i miejscowości przynależne, Taanak i miejscowości przynależne, Megiddo i miejscowości przynależne, Dor i miejscowości przynależne. W tych mieszkali synowie Józefa, syna Izraela.
30. Synowie Asera: Jimna, Jiszwa, Jiszwi, Beria i siostra ich Serach.
31. Synowie Berii: Cheber i Malkiel; ten był ojcem Birzaita.
32. Cheber był ojcem Jafleta, Szemera, Chotama i siostry ich Szuy.
33. Synowie Jafleta: Pasak, Bimhal i Aszwat; to są synowie Jafleta.
34. Synowie Szemera: Achi, Rohga, Chubba i Aram.
35. Synowie brata jego, Helema: Sofach, Jimna, Szelesz i Amal.
36. Synowie Sofacha: Suach, Charnefer, Szual, Beri i Jimra;
37. Beser, Hod, Szamma-Szilsza, Jitran i Beera.
38. Synowie Jetera: Jefune, Pispa i Ara.
39. Synowie Ulli: Arach, Channiel i Risja.
40. Wszyscy ci synowie Asera, naczelnicy rodów, znamienici mężowie, dzielni wojownicy, główni wśród książąt, a według spisów liczyli w swoich rodowodach dwadzieścia sześć tysięcy wojska zdolnego do walki.