Skip to content Skip to footer

1. Dnia pierwszego drugiego miesiąca, w drugim roku po wyjściu z Egiptu, tymi słowami przemówił Pan do Mojżesza na pustyni Synaj w Namiocie Spotkania:
2. Dokonajcie obliczenia całego zgromadzenia Izraelitów według szczepów i rodów, licząc według głów imiona wszystkich mężczyzn.
3. Ty i Aaron dokonajcie spisu wszystkich Izraelitów zdolnych do walki od lat dwudziestu wzwyż, według ich zastępów.
4. Z każdego pokolenia winien wam towarzyszyć mąż, głowa rodu.
5. A oto imiona mężów, którzy winni wam towarzyszyć: z Rubena – Elisur, syn Szedeura;
6. z Symeona – Szelumiel, syn Suriszaddaja;
7. z Judy – Nachszon, syn Amminadaba;
8. z Issachara – Netaneel, syn Suara;
9. z Zabulona – Eliab, syn Chelona.
10. Z synów Józefa: z Efraima – Eliszama, syn Ammihuda; z Manassesa – Gamliel, syn Pedahsura;
11. z Beniamina – Abidan, syn Gideoniego;
12. z Dana – Achijezer, syn Ammiszaddaja;
13. z Asera – Pagiel, syn Okrana;
14. z Gada – Eliasaf, syn Deuela;
15. z Neftalego – Achira, syn Enana.
16. Ci zostali wezwani z całej społeczności, a byli oni wodzami pokoleń swoich przodków, naczelnikami tysięcy Izraela.
17. Mojżesz i Aaron rozkazali przyjść owym mężom, którzy imiennie zostali wyznaczeni.
18. Zebrali więc całe zgromadzenie pierwszego dnia drugiego miesiąca, a każdy podawał swoje pochodzenie według szczepów i rodów. Poczynając od lat dwudziestu wzwyż liczono ich imiona jednego za drugim.
19. Zgodnie z rozkazem Pana dokonał Mojżesz spisu na pustyni Synaj.
20. Synów Rubena, pierworodnego Izraela, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona i głowy – wszystkich mężczyzn od dwudziestu lat wzwyż, zdolnych do walki
21. – spisanych z pokolenia Rubena było czterdzieści sześć tysięcy pięciuset.
22. Synów Symeona, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona i głowy – wszystkich mężczyzn od lat dwudziestu wzwyż, zdolnych do walki
23. – spisanych z pokolenia Symeona było pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzystu.
24. Synów Gada, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona mężczyzn od lat dwudziestu wzwyż, zdolnych do walki –
25. spisanych z pokolenia Gada było czterdzieści pięć tysięcy sześciuset pięćdziesięciu.
26. Synów Judy, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, zdolnych do walki
27. – spisanych z pokolenia Judy było siedemdziesiąt cztery tysiące sześciuset.
28. Synów Issachara, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich zdolnych do walki
29. – spisanych z pokolenia Issachara było pięćdziesiąt cztery tysiące czterystu.
30. Synów Zabulona, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich zdolnych do walki
31. – spisanych z pokolenia Zabulona było pięćdziesiąt siedem tysięcy czterystu.
32. Synów Józefa – synów Efraima ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich zdolnych do walki –
33. spisanych z pokolenia Efraima było czterdzieści tysięcy pięciuset.
34. Synów Manassesa, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich zdolnych do walki
35. – spisanych z pokolenia Manassesa było trzydzieści dwa tysiące dwustu.
36. Synów Beniamina, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich zdolnych do walki –
37. spisanych z pokolenia Beniamina było trzydzieści pięć tysięcy czterystu.
38. Synów Dana, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich zdolnych do walki –
39. spisanych z pokolenia Dana było sześćdziesiąt dwa tysiące siedmiuset.
40. Synów Asera, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich zdolnych do walki –
41. spisanych z pokolenia Asera było czterdzieści jeden tysięcy pięciuset.
42. Synów Neftalego, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich zdolnych do walki –
43. spisanych z pokolenia Neftalego było pięćdziesiąt trzy tysiące czterystu.
44. Oto ci, których spisu dokonał Mojżesz i Aaron wraz z wodzami izraelskimi, których było dwunastu mężów – po jednym z każdego rodu.
45. Całkowita liczba Izraelitów zdolnych do walki, spisanych według swych rodów, od lat dwudziestu wzwyż –
46. wynosi w całości sześćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt.
47. Lewici nie podlegali spisowi według swych rodów.
48. Pan bowiem rzekł do Mojżesza tymi słowami:
49. Nie będziesz spisywał pokolenia Lewiego według liczby głów i nie policzysz ich razem z resztą Izraelitów.
50. Powierzysz natomiast lewitom troskę o Przybytek Świadectwa, o wszystkie jego sprzęty i cokolwiek do niego należy; oni będą nosić zarówno Przybytek, jak i wszystkie jego sprzęty, będą mu służyć i dokoła niego rozbiją swoje namioty.
51. Gdy Przybytek będzie zmieniał swe miejsce, rozbiorą go lewici, a gdy się zatrzyma, znowu go zbudują; jeśli się zbliży do Przybytku ktoś niepowołany, będzie ukarany śmiercią.
52. Izraelici zaś rozbiją namioty według swoich zastępów: każdy na swoim [miejscu w] obozie i każdy pod swoją chorągwią.
53. Lewici natomiast rozłożą się obozem wokół Przybytku Świadectwa; wtedy kara nie spadnie na zgromadzenie Izraelitów. Lewici będą strzegli Przybytku Świadectwa.
54. Izraelici spełnili i wykonali wszystko, co Pan nakazał Mojżeszowi.