Modlitwy

Modlitwa Ojcze nasz:
Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
Modlitwa Zdrowaś Mario:
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Modlitwa Aniele Boży:
Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy Bądź mi zawsze ku pomocy, Strzeż duszy, ciała mego, zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.
Modlitwa Pod Twoją obronę:
Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.
Modlitwa Wierzę w Boga:
Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
Modlitwa Wierzę w Boga Credo:
Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. Zmartwychwstał trzeciego dnia jak oznajmia Pismo. Wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych; a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; który mówił przez proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden Chrzest na odpuszczenie grzechów. Oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.
Modlitwa Wiara, nadzieja i miłość:
Wierzę w Ciebie, Boże żywy, W Trójcy jedyny, prawdziwy Wierzę w coś Objawił Boże, Twe słowo mylić nie może Ufam Tobie, boś Ty wierny, Wszechmocny i miłosierny Dasz mi grzechów odpuszczenie, Łaskę i wieczne zbawienie. Boże, choć Cię nie pojmuję, Jednak nad wszystko miłuję. Nad wszystko, co jest stworzone, Boś Ty dobro nieskończone. A jako samego siebie, Wszystkich miłuję dla Ciebie. Ach, żałuję za me złości Jedynie dla Twej miłości Bądź miłościw mnie grzesznemu, Do poprawy dążącemu.
Różaniec
Zaczynamy od: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. (znak krzyża) 1x Wierzę w Boga:  Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. 1x Ojcze nasz:  Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszeni, ale nas zbaw ode Złego. Amen. 3x Zdrowaś Maryjo:  Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. 1x Chwała Ojcu:  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 1x O mój Jezu:  O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Wypowiadamy pierwszą tajemnicę, a następnie odmawiamy 1x Ojcze Nasz, 10x Zdrowaś Maryjo, 1x Chwała Ojcu, 1x O mój Jezu. Jakie są tajemnice różańca w każdej części? Tajemnice radosne, światła, bolesne, chwalebne Tajemnice radosne : (poniedziałek i sobota) 1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie 2. Nawiedzenie świętej Elżbiety 3. Narodzenie Pana Jezusa 4. Ofiarowanie Jezusa w Świątyni 5. Odnalezienie Jezusa w Świątyni Tajemnice światła: (wtorek i piątek) 1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie 2. Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej 3. Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia 4. Przemienienie Pańskie na górze Tabor 5. Ustanowienie Eucharystii Tajemnice bolesne: (środa i niedziela) 1. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu 2. Biczowanie Jezusa 3. Cierniem ukoronowanie Jezusa 4. Dźwiganie krzyża na Kalwarię 5. Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa Tajemnice chwalebne: (czwartek) 1. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa 2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa 3. Zesłanie Ducha Świętego 4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 5. Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi Na zakończenie różańca odmawiamy: 1x Pod Twoją obronę: Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen. I następnie: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. (znak krzyża) Podsumowanie: 1. Na początkowym krzyżyku czynimy znak krzyża i mówimy W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 2. Na tym samym krzyżyku odmawiamy modlitwę Wierzę w Boga. 3. Na pierwszym ziarenku odmawiamy Ojcze nasz. 4. Na trzech następnych ziarenkach odmawiamy trzy razy Zdrowaś Maryjo, następnie Chwała Ojcu i O mój Jezu. 5. Na pojedynczym ziarenku odmawiamy Ojcze nasz i zapowiadamy pierwszą tajemnicę. 6. Odmawiamy Zdrowaś Maryjo na każdym z następnych dziesięciu ziarenek, następnie Chwała Ojcu i O mój Jezu. 7. Na pojedynczym ziarenku odmawiamy Ojcze nasz i zapowiadamy drugą tajemnicę. 8. Odmawiamy Zdrowaś Maryjo na każdym z następnych dziesięciu ziarenek, następnie Chwała Ojcu i O mój Jezu. 9. Na pojedynczym ziarenku odmawiamy Ojcze nasz i zapowiadamy trzecią tajemnicę. 10. Odmawiamy Ojcze nasz i na każdym z następnych dziesięciu ziarenek odmawiamy Zdrowaś Maryjo. 11. Na pojedynczym ziarenku odmawiamy Ojcze nasz i zapowiadamy czwartą tajemnicę. 12. Odmawiamy Zdrowaś Maryjo na każdym z następnych dziesięciu ziarenek, następnie Chwała Ojcu i O mój Jezu. 13. Na pojedynczym ziarenku odmawiamy Ojcze nasz i zapowiadamy piątą tajemnicę. 14. Odmawiamy Zdrowaś Maryjo na każdym z następnych dziesięciu ziarenek, następnie Chwała Ojcu i O mój Jezu. 15. Na końcowym medaliku odmawiamy Chwała Ojcu, O mój Jezu i modlitwę Pod Twoją obroną. 16. Na zakończenie czynimy znak krzyża i mówimy W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Litania do Najświętszej Maryi Panny:
Kyrie, elejson, Chryste elejson, Kyrie, elejson. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się z nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się z nami. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się z nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się z nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, Święta Panno nad pannami, Matko Chrystusowa, Matko Kościoła, Matko łaski Bożej, Matko Miłosierdzia, Matko nieskalana, Matko najczystsza, Matko dziewicza, Matko nienaruszona, Matko najmilsza, Matko przedziwna, Matko dobrej rady, Matko Stworzyciela, Matko Zbawiciela Panno roztropna, Panno czcigodna, Panno wsławiona, Panno można, Panno łaskawa, Panno wierna, Zwierciadło sprawiedliwości, Stolico mądrości, Przyczyno naszej radości, Przybytku Ducha Świętego, Przybytku chwalebny, Przybytku sławny pobożności, Różo duchowna, Wieżo Dawidowa, Wieżo z kości słoniowej, Domie złoty, Arko przymierza, Bramo Niebieska, Gwiazdo zaranna, Uzdrowienie chorych, Ucieczko grzesznych, Pocieszycielko strapionych, Wspomożenie wiernych, Królowo Aniołów, Królowo Patriarchów, Królowo Proroków, Królowo Apostołów, Królowo Męczenników, Królowo Wyznawców, Królowo Dziewic, Królowo wszystkich Świętych, Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, Królowo wniebowzięta, Królowo różańca świętego, Królowo rodziny, Królowo pokoju, Królowo Polski, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. K. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się: Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.